Record as on 1 jan 2009

एकुण खाती - लाख २७ हजार ७७६
रामनाम जप - १८९७ कोटी ९४ लाख
श्री राम जय राम जय जय राम जप - ११८ कोटी ६२ लाख
कृष्ण नाम - ४७४ कोटी ४८ लाख
दत्तगुरु नाम - २३७ कोटी २४ लाख
जय जय अनिरुद्ध हरी नाम- ११८ कोटी ६२ लाख
एकुण जप - २८४७ कोटी
१५१ वह्या पूर्ण झालेले भक्त - ८७६
२५१ वह्या पूर्ण झालेले भक्त - ९३

(सदर आकडेवारी परम पूज्य बापूंनी जानेवारी २००८ च्या प्रवचनात जाहिर केलेली आहे.)

0 Responses to "Aniruddha's Universal Bank Of Ramnam"

Post a Comment